NAAM:
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: TONEELGEZELSCHAP ARTO POST ­LABORO
ZETEL EN DUUR:
Artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Schoonhoven en is aangegaan voor onbepaalde tijd .
DOEL:
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de toneelkunst.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van repetities;
b. het geven van uitvoeringen;
c. het organiseren van cursussen speltechniek, dramatische vorming, en dergelijke;
d. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN:
Artikel 4
1. De vereniging kent gewonen leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste, en donateurs.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden, de jeugdleden, leden van verdienste en ereleden tenzij het ­tegendeel blijkt.
2. Gewone leden en jeugdleden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde, met dien verstande dat jeugdleden niet ouder kunnen zijn dan negentien jaar en gewone leden een leeftijd dienen te ­hebben van zestien jaar of ouder.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens ­buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de alge­mene vergadering daartoe zijn benoemd.
4. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, hetgeen niet wordt aangemerkt als lidmaatschap.
TOELATING:
Artikel 5
1. Als gewoon lid of jeugdlid kan men worden toegelaten na­dat men schriftelijk of mondeling een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur be­slist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van­ het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Donateur kan men worden door schriftelijke of mondelinge aanmelding bij het bestuur.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden ­verkregen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP:
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging, deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen ­jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer ­redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken ­wanneer een lid in strijd met de statuten, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de ­vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de ­vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige ­lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was ­opgezegd
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door ­de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te ­laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit ­het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten ­spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van ­redenen in kennis gesteld Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN:
Artikel 7
1. De gewone leden en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.­
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen
BESTUUR:
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de meerderjarige leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd door de algemene vergadering.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer­bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.-­Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal tien meerderjarige leden.De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien meerderjarige of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste ­twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt­de benoeming uit die voordrachten .
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP PERIODIEK LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd ­is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die ­termijn
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 8; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. door bedanken
BESTUURSFUNCTIES / BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR:
Artikel 10
l. Het bestuur wijst uit zijn midden, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk­
hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is ­het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door­ het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter ­verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de ­open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid ­bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door­commissies die door het bestuur worden benoemd
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij­ de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of ­zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde­ verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen ­derden beroep worden gedaan
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene­ vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van ­rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f. 5.000,–) of zoveel meer dan dat door de algemene vergadering ­zal worden vastgesteld, te boven gaande, waarbij door splitsing aan de strekking van deze bepaling geen ­afbreuk kan worden gedaan.
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik­ of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de ­vereniging een bankkrediet wordt verleend
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ­ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is ­begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet
d. het aangaan van dadingen
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden
f het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen ­derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde­ wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd ­door de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester.
JAARVERSLAG / REKENING EN VERANTWOORDING:
Artikel 12
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de­ vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een ­balans, een winst en verliesrekening, een toelichting, ­rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen ­boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ­ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden ­een commissie van tenminste twee personen, die geen deel­ mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt ­de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt ­aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen ­uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording ­bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de ­kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door­ de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren .
ALGEMENE VERGADERINGEN:
Artikel 13
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de ­jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen ­onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar ­bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie­ voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een ­termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, ­kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan­ door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad .
TOEGANG EN STEMRECHT:
Artikel 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de gewone ­leden, ereleden, en leden van verdienste van de vereniging en het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering .
3. Ieder gewoon lid, erelid, en lid van verdienste dat niet geschorst is, heeft één stem. Jeugdleden hebben geen ­stemrecht, doch mogen inspraak uitoefenen indien de ­voorzitter daartoe gelegenheid geeft. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen
VOORZITTERSCHAP NOTULEN:
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan ­te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve­
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de ­secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal word ­ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 16
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de ­voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ­genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in ­het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe­ stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede ­stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de­ tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal ­stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de ­nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen­staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende ­verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle stemrecht hebben de leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden ­genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen .
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 17
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het­ bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van ­de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 of door een advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen dag of werk blad of door mededeling op het in het verenigingsgebouw­ aanwezige mededelingenbord. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste acht dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.
STATUTENWIJZIGING:
Artikel 18
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering ­worden gebracht dan door een besluit van een algemene ­vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat­ aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen ­wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na ­afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan ­alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is ­niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat ­hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd .
ONTBINDING:
Artikel 19
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van ­de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan tot ­zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ­Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de ­statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In ­stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan ­moet aan haar naam toegevoegd worden “in liquidatie”.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Artikel 20
l. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement­nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde ge­deelte van de leden der vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de be­palingen van de wet of van de statuten, tenzij de af­wijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.